பூடயுணணுசஜ

பூடயுணணுசஜVue d'ensemble

Dernier match
589-571-12
Record
50.26%
Pourcentage de victoire
Rôles et lanesFrom Recently Analyzed Matches
72% Support
Zone Sécurisée
Support Breakdown:
58% Zone Sécurisée
16% Itinérance
16% Hors ligne
10% Ligne du milieu
0% Jungle
28% Cœur
Hors ligne
Cœur Breakdown:
58% Hors ligne
25% Zone Sécurisée
8% Jungle
8% Ligne du milieu
0% Itinérance
Héros les Plus JouésTous les temps
Parties
63
% Victoire
73.02%
VMC
2,83
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 83.33%5 Support
 • 16.67%1 Cœur
Lane
Itinérance 
  RatioParties Voie
 • 33.33%2 Itinérance
 • 33.33%2 Zone Sécurisée
 • 16.67%1 Ligne du milieu
 • 16.67%1 Hors ligne
Parties
44
% Victoire
43.18%
VMC
2,09
Parties
30
% Victoire
66.67%
VMC
3,54
Parties
29
% Victoire
41.38%
VMC
2,87
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 100.00%3 Support
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 66.67%2 Hors ligne
 • 33.33%1 Zone Sécurisée
Parties
29
% Victoire
62.07%
VMC
3,44
Parties
28
% Victoire
28.57%
VMC
2,35
Parties
27
% Victoire
59.26%
VMC
3,29
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 100.00%2 Support
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 100.00%2 Zone Sécurisée
Parties
26
% Victoire
57.69%
VMC
3,30
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 100.00%3 Support
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 100.00%3 Zone Sécurisée
Parties
26
% Victoire
30.77%
VMC
3,78
Parties
25
% Victoire
60.00%
VMC
3,25
Dernières parties
Héros
Disruptor
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classé
All Pick
Durée
49:18
VMC
8/7/19
Héros
Crystal Maiden
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
46:58
VMC
10/6/23
Héros
Phantom Lancer
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classé
All Pick
Durée
52:32
VMC
7/6/10
Héros
Disruptor
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
44:03
VMC
4/14/37
Héros
Earthshaker
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
29:28
VMC
1/0/17
Héros
Disruptor
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classéx2
All Pick
Durée
44:22
VMC
8/7/24
Héros
Ogre Magi
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
47:50
VMC
7/9/27
Héros
Weaver
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
54:55
VMC
19/8/26
Héros
Earthshaker
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
38:58
VMC
2/3/23
Héros
Keeper of the Light
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classé
All Pick
Durée
21:49
VMC
0/4/2
Héros
Jakiro
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classéx3
All Pick
Durée
33:46
VMC
2/7/5
Héros
Luna
haut niveau de compétences
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
45:23
VMC
14/8/15
Héros
Dazzle
Aucune statistique enregistrée
Résultat
Match gagné
Type
Classé
All Pick
Durée
23:17
VMC
4/2/12
Héros
Pangolier
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classé
All Pick
Durée
26:37
VMC
1/6/2
Héros
Tusk
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classé
All Pick
Durée
32:19
VMC
6/10/14
2,675 Points ArbirairesHaut-faits récents
Activitéles 3 derniers mois
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

2019-03-19

Record: 0-0

2019-03-20

Record: 0-0

2019-03-21

Record: 0-0

2019-03-22

Record: 0-0

2019-03-23

Record: 0-0

2019-03-24

Record: 0-0

2019-03-25

Record: 0-0

2019-03-26

Record: 0-0

2019-03-27

Record: 0-0

2019-03-28

Record: 0-0

2019-03-29

Record: 0-0

2019-03-30

Record: 0-0

2019-03-31

Record: 0-2
Avr

2019-04-01

Record: 2-1

2019-04-02

Record: 1-0

2019-04-03

Record: 1-0

2019-04-04

Record: 0-0

2019-04-05

Record: 0-0

2019-04-06

Record: 0-0

2019-04-07

Record: 0-0

2019-04-08

Record: 0-0

2019-04-09

Record: 1-0

2019-04-10

Record: 0-0

2019-04-11

Record: 0-0

2019-04-12

Record: 0-0

2019-04-13

Record: 0-1

2019-04-14

Record: 0-0

2019-04-15

Record: 0-4

2019-04-16

Record: 0-0

2019-04-17

Record: 0-0

2019-04-18

Record: 0-0

2019-04-19

Record: 0-0

2019-04-20

Record: 0-0

2019-04-21

Record: 0-0

2019-04-22

Record: 1-2

2019-04-23

Record: 0-0

2019-04-24

Record: 0-0

2019-04-25

Record: 0-0

2019-04-26

Record: 0-0

2019-04-27

Record: 0-0

2019-04-28

Record: 0-0

2019-04-29

Record: 2-0

2019-04-30

Record: 0-0
Mai

2019-05-01

Record: 0-0

2019-05-02

Record: 1-0

2019-05-03

Record: 0-0

2019-05-04

Record: 0-0

2019-05-05

Record: 0-0

2019-05-06

Record: 0-0

2019-05-07

Record: 0-0

2019-05-08

Record: 1-1

2019-05-09

Record: 0-1

2019-05-10

Record: 0-0

2019-05-11

Record: 0-0

2019-05-12

Record: 1-0

2019-05-13

Record: 0-0

2019-05-14

Record: 0-1

2019-05-15

Record: 0-0

2019-05-16

Record: 0-0

2019-05-17

Record: 0-1

2019-05-18

Record: 0-0

2019-05-19

Record: 0-0

2019-05-20

Record: 2-2

2019-05-21

Record: 0-2

2019-05-22

Record: 0-0

2019-05-23

Record: 0-0

2019-05-24

Record: 0-0

2019-05-25

Record: 0-0

2019-05-26

Record: 0-0

2019-05-27

Record: 0-0

2019-05-28

Record: 0-0

2019-05-29

Record: 0-0

2019-05-30

Record: 0-0

2019-05-31

Record: 0-0
Jun

2019-06-01

Record: 0-0

2019-06-02

Record: 0-0

2019-06-03

Record: 0-0

2019-06-04

Record: 1-0

2019-06-05

Record: 0-0

2019-06-06

Record: 0-0

2019-06-07

Record: 0-0

2019-06-08

Record: 0-0

2019-06-09

Record: 0-0

2019-06-10

Record: 1-0

2019-06-11

Record: 0-0

2019-06-12

Record: 0-0

2019-06-13

Record: 0-0

2019-06-14

Record: 0-0

2019-06-15

Record: 0-0

2019-06-16

Record: 0-0

2019-06-17

Record: 4-1

2019-06-18

Record: 0-0

2019-06-19

Record: 1-1
Statistiques uniquesTous les temps
Vue d'ensemblePartiesPourcentage de victoire
Statistiques enregistrées1,281
49.57%
Aucune statistique enregistrée123
58.54%
Type de sallePartiesPourcentage de victoire
MM classé642
50.47%
MM normal637
48.67%
Mode de jeuPartiesPourcentage de victoire
All Pick1,134
50.00%
Autre69
55.07%
FactionPartiesPourcentage de victoire
Dire651
44.55%
Radiant630
54.76%
RégionPartiesPourcentage de victoire
Asie du Sud-Est1,274
49.61%
Australie7
42.86%
Qualité des données
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
AmisCette semaine
AmiPartiesPourcentage de victoire
Aucun match récent avec des amis
AliasSTEAM_0:1:63024166
NomDernière utilisation
பூடயுணணுசஜ
Wow cool post! Th...
Captain Negros
Black Widow&Iron ...
Noot Fucking Noot

Dernière mise à jour